Lejebetingelser

Lejebetingelser for sommerhuset.

§ 1 - Lejekontrakten: Lejekontrakten bekræfter lejeaftale indgået mellem lejer og ejer Phillip Maleschyn. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter nævnte feriebolig med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen. Værneting: Retten i Rønne. Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.


§ 2 - Betalingsbetingelser: Følgende betalingsbetingelser er gældende: Senest 5 dage efter udstedelsen af lejekontrakten betales 1. rate (30% af lejebeløbet), og senest 40 dage før lejemålets påbegyndelse betales restbeløbet (70% af lejebeløbet). Ved udstedelse af lejekontrakt mindre end 45 dage før ankomsten betales det fulde lejebeløb straks efter modtagelse af lejekontrakten. Når betaling er foretaget er lejemålet uopsigeligt.
Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til Phillip Maleschyn.


§ 3 - Forsikring af lejer: I forbindelse med denne aftale er der ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

§ 4 - Angivne priser er plus forbrug og slutrengøring.


§ 5 - Rengøring: Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand.


§ 6 - Skader: Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejeren, hvis adresse, e-mail og telefonnummer er anført i lejekontrakten. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader eller mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.


§ 7 - Force majeure: Ejeren Phillip Maleschyn kan på grund af force majeure, krig, strejke, epidemi, olie eller benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.

For yderligere information, ring på  mobil  +45 22 24 24 25
eller send os en email:


email  
post@psykphil.dk


Mietbedingungen von das Ferienhäus. 


§ 1 - Vertragspartner und Gerichtsstand: Vertragspartner ist Eigentümer Phillip Maleschyn, im Internet genannt. Rechtsstreitigkeiten findet statt vor den Gericht im Rönne. Herr Maleschyn berechnet für jedes Mietverhältnis den Preis, der vereinbart wurde. Durch Abschluss des Mietvertrages erklärt der Mieter, dass er am Tage des Vertragsabschlusses volljährig und mündig war.

§ 2 - Die Mietvereinbarung: Die Mietvereinbarung ist für beide Seiten verbindlich. Sie umfasst das darin genannte Ferienhaus mit allem in der Internetbeschreibung angegebenen Zubehör. Das Mietobjekt darf nicht ohne schriftliche Zustimmung von Herr Maleschyn von mehr Personen bewohnt werden, als in der Internetbeschreibung angegeben.

§ 3 - Versicherung der Mieter:  Der Mieter, seine Begleiter und die von ihnen mitgeführten Sachen sind während des Aufenthaltes im Mietobjekt nicht versichert.

§ 4 - Sauberhaltung: Der Mieter ist vertraglich zur Sauberhaltung des Mietobjekts verpflichtet und hat es am Abreisetag in aufgeräumtem und gesäubertem Zustand zu hinterlassen.

§ 5 - Schäden: Der Mieter ist für das Mietobjekt und sämtliches Zubehör verantwortlich und verpflichtet, vor der Abreise alle von ihm oder seinen Begleitern verursachten Schäden, die während des Aufenthaltes am Mietobjekt oder dessen Zubehör entstanden sind, umgehend bei Phillip Maleschyn zu melden. Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer Herr Maleschyn gehen aus dem Mietvertrag hervor. Alle Schäden sind vor der Abreise von dem Mieter zu ersetzen. Sollten nach der Abreise des Mieters Schäden oder Mängel am Mietobjekt festgestellt werden, die nicht bei Herr Maleschyn gemeldet wurden, werden diese auf Kosten des Mieters behoben.

§ 6 - Zahlungsbedingungen: Von dem Gesamtbetrag, der aus der Mietvertrags hervorgeht, ist die 1. Rate (30% der Miete) spätestens 5 Tage nach Ausstellungsdatum des Mietvertrags und der Rest (70% der Miete) spätestens 40 Tage vor Mietbeginn zu zahlen. Bei Ausstellung des Mietvertrags weniger als 40 Tage vor Einzug in das Mietobjekt ist der Gesamtbetrag umgehend nach Empfang des Mietvertrags zu zahlen.

§ 7 - Übertragung der Mietvereinbarung: Es ist dem Mieter gestattet, die Mietvereinbarung ohne zusätzliche Kosten auf einen anderen Mieter zu übertragen. Der ursprüngliche Mieter ist verpflichtet, Herr Maleschyn dies schriftlich mitzuteilen.

§ 8 - Im Mietpreis enthalten: Alle im Internet angegebenen Preise verstehen sich + Nebenkosten für z. B. Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung.

§ 9 - Force majeure: Herr Maleschyn kann wegen höherer Gewalt, Krieg, Streik, Einschränkungen in der Öl- und Benzinversorgung o. Ä. mit umgehender Wirkung von dem Vertrag zurücktreten.

§ 10 - Inhalt des Vertrags: Soweit einzelne Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften.Für weitere Informationen, wenden Sie sich an den Besitzer Phillip Maleschyn:

 Handy  0045 22 24 24 25
oder senden Sie uns eine E-Mail:


email  
post@psykphil.dk